logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

 

 

 

 

 

Časopis "Pravo u gospodarstvu"

Časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu

casopisVrlo značajno sredstvo u rukama strukovno povezanih pravnika u gospodarstvu putem kojega djeluju, je stručni časopis. S njegovim izdavanjem počelo se 1962. godine. Prvi broj časopisa "Glasnik Društva pravnika u privredi Hrvatske" izišao je 1. listopada 1962. kao prvo glasilo te vrste u ondašnjoj državi.

Od veljače 1964. list se zove "Glasnik Društva pravnika u privredi Jugoslavije" i dalje izlazi u Zagrebu. Oprema se stalno poboljšava, a glasilo pravnika u gospodarstvu prestaje biti namjenjeno samo članovima nego postaje dostupno širem krugu čitatelja. Od studenog 1966. glasilo se zove "Privreda i pravo - glasnik za privrednopravnu teoriju i praksu". Riječ glasnik zamjenjuje se rječju časopis u broju 12 iz 1969. Od dvobroja 5-6/1994. časopis nosi naziv "Pravo u gospodarstvu - časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu".

 

Upute autorima

  
Časopis  Pravo  u  gospodarstvu  objavljuje  radove  iz  područja  pravnih  znanosti.  Uredništvo  prima  ponajprije  neobjavljene  radove.  Autori  zadržavaju  autorska  prava  za  članke objavljene  u  časopisu,  no  daju  časopisu  pravo  objavljivanja,  kako  u  tiskanom,  tako  i  u elektroničkom obliku. Radove prihvaćene za objavljivanje ili već objavljene u časopisu Pravo  u gospodarstvu autor smije objaviti u drugim publikacijama samo uz dopuštenje uredništva,  ali  i  u  tom  slučaju  samo  uz  jasnu  naznaku  o  njihovu  objavljivanju  u  časopisu  Pravo  u gospodarstvu.
  
Radovi se dostavljaju na disketi ili CD-Romu u Microsoft Word ili RTF formatu te otisnuti  u  dva  primjerka  s  dvostrukim  proredom.  Uz  naslov  rada  treba  navesti  ime,  prezime  i  titulu autora,
  
Radovi  podliježu  dvostrukom  anonimnom  recenzijskom  postupku  te  se  razvrstavaju  u  sljedeće kategorije: 
1)  izvorni  znanstveni  rad  -  rad  koji  se  odlikuje  izvornošću  zaključaka,  ili  iznosi  prethodno  neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog istraživanja; 
2)  pregledni  znanstveni  rad  - rad  koji  sadrži  temeljit  i  obuhvatan  kritički  pregled  određene  problematike, no bez značajnije izvornosti rezultata;
3) prethodno znanstveno priopćenje - rad koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, no bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti koji se zahtijevaju za znanstveni rad te
4)  stručni  rad  -  rad  koji  sadrži  znanja  i  iskustva  relevantna  za  određenu  struku,  ali  nema  obilježja znanstvenosti.
  
Preporučeni sinopsis  od  najviše  deset  redaka, popis  do  pet  ključnih  riječi  te  sažetak  opsega  do  jedne  kartice. Prikazi knjiga, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji te ne smiju, u pravilu, biti dulji od  osam kartica.
  
Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu  hrvatskog  jezika.  Rukopisi  se  ne  vraćaju.  Uz  tekst  se  navode  bilješke  kojima  se  dopunjuje  tekst  te  daju  cjeloviti  podaci  o  korištenoj  literaturi,  koja  se  ne  objavljuje  zasebno.  Pri  navođenju stranice na koji se upućuje.

 

Urednikova riječ uz PUG 2/18

                                            
Cijenjeni pretplatnici i svi čitatelji,

Od Lucifera preko Sibira do SUSRETA PRAVNIKA

Kvazisibirska hladnoća posljednjih dana veljače učinila je da čeznutljivo priželjkujemo ljeto, usprkos još svježoj uspomeni na ljetošnji toplinski val zvan 'Lucifer' koji nam je na Jadranu donio temperature i preko 40 stupnjeva u hladu (uspomena svježa, a val vruć!). Nasreću, somewhere in between, smjestio se naš svibanjski, proljetni, Susret, izvrsna prilika za prilagodbu ne samo na ćudljive atmosferske uvjete, nego i na pravno-normativne valove i zapuhe koji su konstantni. Želja nam je da naš Susret bude pravni Lucifer. Ne, dakako onaj o kojemu je govorio prvi biblijski prorok Izaija, čiji je glineni pečat nedavno pronađen u Jeruzalemu, potvrđujući prorokovo postojanje. Dakle, ne onaj bivši anđeo, a zatim kralj pakla (prema demonolozima bio je nadređen Sotoni) - nego pravi pravni Svjetlonoša (lucem ferre). To možemo postići samo u suradnji s vama, cijenjene kolegice i cijenjeni kolege.

Nulla dies sine aphorismo - i "enigma saboropauze"

Nekad su birali narodne poslanike, a danas narod bira neradne poslanike! Ovo je samo jedan od aforizama iz najnovije zbirke splitskog (i šire) sveučilišnog profesora, doktora (pravnih znanosti i univerzalnih aforizama), člana nakladničkog vijeća PUG-a - Joze Čizmića (Nulla dies sine aphorismo, nakladnik Redak, Split 2017.). Na kreaciju ovoga aforizma nije moglo utjecati spominjanje naših zakonodonositelja u prošlom broju PUG-a, u kontekstu naše zavisti zbog njihovih tročetvrtinskih godišnjih praznika, jer je zbirka objavljena par dana ranije.

Teško da je taj aforizam utjecao i na skupno i jednoglasno donesenu odluku na proširenoj sjednici predsjedništva Sabora "još u siječnju - o dodatnom tjednu pauze u veljači i još dva tjedna oko Uskrsa", kako je objasnio potpredsjednik Sabora demantirajući "postojanje enigme, misterija, oko pauze".

Jedino bih se uz citirani aforizam usudio primijetiti da je u aktualnom pojmovniku Hrvatskoga sabora izraz 'poslanik' zamijenjen prikladnijim - 'zastupnik', jer onaj raniji neopravdano asocira na - 'poslenik' (labourer)!

505 godina glagoljičkog Misala po zakonu Rimskoga dvora

Dalekog dvadesetidrugog februarskog dana 1483. godine tiskana je prva hrvatska knjiga - u podnaslovu spomenut Misal, a Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, povodom njegove petstopete godišnjice, pokrenuo je manifestaciju Dan hrvatske glagoljice. I ne samo to. U dnevnim je listovima čitateljima poklonjen i 'poster glagoljice', uz naglasak na potrebu da svaki obrazovani Hrvat bude sposoban pročitati glagoljička slova, a posebno djeca u školama! Među obrazovanim Hrvatima u proglasu nisu posebno apostrofirani pravnici, no to se podrazumijeva.

Glagoljica, to fonološko pismo koje je za Slavene u Moravskoj sastavio Konstantin Ćiril (u drugoj polovici 9. stoljeća), a koje su Hrvati zadržali i nakon što su ga ostali napustili nakon tristoljetnog korištenja, u slovnoj morfologiji nije slično nijednome poznatom povijesnom pismu, a svojim se fonografskim ustrojem, grafičkom organizacijom tekstova i ortografijom oslanja na grčke uzore.

Hrvati su se glagoljicom koristili tisuću godina. Nakon što danas obnovimo vještinu čitanja, možda bi bilo korisno i zakone objavljivati glagoljicom. Za podzakonsku normativu mogla bi i nadalje o(p)stati latinica. Zakone na glagoljici temeljitije bismo čitali, a zacijelo i primjenjivali s više razumijevanja.

Nogomet i etika, ili: Tajna odvjetničke tajne

Hrvatski velikan europskoga i svjetskog nogometa našao se na skliskom terenu. Javno tužiteljstvo, za razliku od brojnog nepostupanja (odbacivanja) u slučajevima dokumentiranog prijavljivanja lažnih svjedočenja, promptno je pokrenulo postupak radi utvrđenja mogućega kaznenog djela lažnog svjedočenja nogometne zvijezde. Možda je u ovom slučaju poticaj za kaznenopravni progon bila okolnost to što je naknadni svjedokov iskaz remetio stabilnost jednoga drugog kaznenog progona.

No, nije nas (me) na razmišljanje o etičnosti potakla ta sklisko-okrugla (poput nogometne lopte) nejednakost postupanja. Pravi je poticaj to što se tijekom kaznenopravne uvertire kao svjedok optužbe pojavio raniji osumnjičenikov odvjetnik, branitelj. On je potvrdio da je kod prvog svjedočenja tome nazočio, te da je sadašnji osumnjičenik svoj sporni (prvi, uskočki) iskaz, nakon što je bio zapisnički konstatiran, dvaput pročitao. Dvaput je dvaput, stara je mudrost. Ali, svi mi sudionici sličnih bilježenja stranačkih izjava ili svjedočkih iskaza - vrlo dobro znamo kako to u praksi 'hoda'. Ali, ni to nije ovdje u središtu pozornosti. To je ipak samo u epicentru, a u hipocentru (žarištu, središtu) jest pitanje etike i procesnih ograničenja svjedočenja. Javno informativno glasilo obavještava nas: "Pravnici koje smo konzultirali mahom smatraju da se u konkretnom slučaju teško može raditi o odavanju odvjetniče tajne, o čemu da postoji ustaljena sudska praksa, te da je tajna ono što klijent kaže odvjetniku u povjerenju, ali to nisu i odvjetnikova zapažanja tijekom ispitivanja ili neke druge radnje."

I doista, Kodeks odvjetničke etike, definirajući odvjetničku tajnu, propisuje da je "Odvjetnik dužan čuvati kao tajnu sve ono što je prigodom pružanja pravne pomoći, osobito prigodom zastupanja ili obrane, saznao kao povjerljivo od svoje stranke ili na drugi način". Nema dvojbe da Kodeks tajnu ograničava povjerljivošću primljene informacije. Pri tome odvjetnik "sam mora savjesno ocijeniti što stranka želi da bude sačuvano kao odvjetnička tajna".

No, lopta, pa i ona nogometna, ipak je okrugla, pa je nužno okrenuti je i pogledati i njezinu drugu stranu, a to su odredbe procesnih zakona koji uređuju svjedokova prava i obveze, ali i strukovnog zakona - Zakona o odvjetništvu. A prema potonjem - "Odvjetnik je dužan, sukladno zakonu, čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u zastupanju stranke na drugi način saznao."

Razlika u obuhvatu Kodeksa i Zakona o odvjetništvu očigledna je. Zakon je širi, te obuhvaća ne samo povjereno od stranke, već i sve što je u zastupanju i slično saznao. Kodeks ima količinski defekt.

In ultima linea, za svjedočenje su mjerodavne odredbe Zakona o kaznenom postupku. A prema ZKP-u "Ne može se ispitati kao svjedok: 1) osoba koja bi svojim iskazom povrijedila zakonom ustanovljenu obvezu čuvanja tajnosti podataka, dok je nadležno tijelo ne oslobodi te obveze, .", k tome, "Oslobođeni su obveze svjedočenja: . odvjetnici, liječnici, zubari, psiholozi, probacijski službenici i socijalni radnici o onome što su u obavljanju svoga zanimanja saznali od okrivljenika,..".

Dakle, zkp-ovskom zabranom svjedočenja obuhvaćeno je sve što je ZO-om, kao posebnim zakonom (na koji se referira citirana odredba ZKP-a - "zakonom ustanovljena obveza."), obuhvaćeno pojmom odvjetničke tajne. S obzirom na to, zkp-ovska blagodat nesvjedočenja, što se tiče odvjetnika - praktički i ne dolazi u obzir, jer je jačim procesnim instrumentom, zabranom svjedočenja, obuhvaćeno i ono što bi, inače, moglo biti predmetom blagodati.

Iznenađujuća je javna, nedemantirana informacija o pitanju koje je doista od širega, a ne samo usko profesionalnog interesa. Što se tiče profesionalnog interesa i uporabe ovih 'procesnih instrumenata' u postupku - dvojbi ne bi smjelo biti.

Uračunavanje kod djelomičnog plaćanja duga - upside down?

U kontekstu rasprava oko melioracije Ovršnog zakona (po)javila se i ideja o promjeni redoslijeda pokrivanja duga kod (djelomičnog) plaćanja, pa bi se najprije podmirivale (zatezne) kamate, a tek onda glavnica (uz varijantu kombiniranog pokrivanja). Takve izmjene, dakako, ne bi mogle ni smjele ostati na razini propisa o ovrsi, jer su predmet obveznopravnog reguliranja. Šteta je što ideja (barem za sada) nije popraćena ekonomsko-matematičkim prikazom efekta takve promjene, kao i navođenjem potencijalnih defektnih posljedica takve izmjene. S obzirom na to da su spomenute i "neke države" koje to primjenjuju, bilo bi korisno i tu, komparativnu, sliku imati pred sobom.

Za sada, slika koju posjedujemo pokazuje da je u zemljama hrvatskoga europskog okruženja propisan red uračunavanja jednak hrvatskome, pa tako: austrijski Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (prf. 1415. i 1416), njemački Bürgerliches Gesetzbuch (prf. 366. i 367), Schweizerisches Obligationenrecht (čl. 85. i 86), talijanski Codice civile (čl. 1193. i 1194.), kao i zakoni bivših republika SFRJ.

Bez obzira na sve, treba imati na umu svrhu ovršne realizacije tražbina, a to je implementacija konačnih sudskih odluka i s njima izjednačenih isprava. Propisi koji uređuju proceduru ovršne realizacije mogu i moraju imati socijalnu komponentu, tamo gdje je to prikladno i u skladu s ustavno-zakonsko-moralnim načelima, ali ti, ovršno-proceduralni propisi, ne mogu biti regulatori socijalne politike u državi.

Bis dat - qui cito dat, ali brzina rješavanja problema duga nije samo u korist vjerovnika nego i dužnika, berem onih 'poštenih'. Korisno je da to shvate i jedni i drugi, kao i tijela koja u postupku sudjeluju.

Fiat iustitia, pereat mundus!

Lex Agrokor, kako je indikativno i eufemistički nazvan, nailazio je na klipove od samog početka. Sve je bilo manje važno od pitanja - tko je autor Zakona, formiranja saborskoga istražnog povjerenstva i njegove rane ex lege mortis . I kad je već na pomolu bio strateški uspjeh Lexa i njegovih protagonista, iskrsnuo je etički problematičan savjetnički aranžman. To je doista stvar za ozbiljno razmatranje i procjenu konzekvenci. Bila je potrebna i funkcionalno-strateška procjena trenutka i načina reakcije. Pokušalo se taj trenutak odgoditi na vrijeme nakon očekivane nagodbe. No, pritisci su bili preveliki da bi racionalnost imala prednost pred politikom, skupljanjem poena s jedne strane i procjenom rizika s druge. Sveti Ante nije uspio spasiti - sebe. U sjeni svega ostala je silueta heroine toga čina - samoproglašena autorica Lexa, nedugo zatim imenovana Pedrom!

Fiat iustitia - pereat mundus! No, možda je ipak prvo ostvarivo i bez drugoga!

SUSRET na početku - SUSRET na kraju

I u ovom broju našega i vašeg časopisa donosimo niz radova koji će, vjerujemo, izazvati vašu pozornost. Problematika prava na dom naglašena je na europskoj razini. Toj su temi u broju posvećena dva zanimljiva rada.

Na koricama objavljujemo i teme Susreta, uz korisne informacije, a najavljena su nam i zanimljiva priopćenja. Priopćenja će biti objavljena u svibanjskom broju časopisa, a, ovisno o želji autora tih članaka, i ukratko usmeno izložena tijekom Susreta.

Do susreta na Susretu!

Vaš Urednik

 

 


Skinite narudžbenicu za pretplatu na časopis "Pravo u gospodarstvu".

Ako na računalu nemate instaliran Acrobat Reader, možete ga preuzeti sa ovih stranica.

Sadržaji brojeva časopisa od 2000. godine

2006 / 5

2006 / 6

2007 / 1

2007 / 2

2007 / 3

2007 / 4

2007 / 5

2007 / 6

2008 / 1

2008 / 2

2008 / 3

2008 / 4

2008 / 5

2008 / 06

2009 / 01

2009 / 02

2009 / 03

2009 / 04

2009 / 05

2009 / 06

2010 / 01

2010 / 02

2010 / 03

2010 / 04

2010 / 05

2010 / 06

2011 / 01

2011 / 02

2011 / 03

2011 / 04

2011 / 05

2011 / 06

2012 / 01

2012 / 02

2012 / 03

2012 / 04

2012 / 05

2012 / 06

2013 / 01

2013 / 02

2013 / 03

2013 / 04

2013 / 05

2013 / 06

2014 / 01

2014 / 02

2014 / 03

2014 / 04

2014 / 05

2014 / 06

2015 / 01

2015 / 02

2015 / 03

2015 / 04

2015 / 05

2015 / 06

2016 / 01

2016 / 02

2016 / 03

2016 / 04

2016 / 05

2016 / 06

2017 / 01

2017 / 02

2017 / 03

2017 / 04

2017 / 05

2017 / 06

2018 / 01

2018 / 02

 

Impressum

Izdavač:

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu
MBS 3283585 Zagreb, Križanićeva 16/IV, tel/fax: (01) 4614 890

Glavni urednik:
mr. sc. Miljenko Giunio, Zagreb / Zavala

Urednici:
prof. dr. sc. Marko Baretić, Zagreb
dipl. pravnik Ivica Crnić, Zagreb
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Petar Miladin, Zagreb

- iz inozemstva (dopisni):
prof. dr. sc. Tomislav Borić (Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu),
prof. dr. sc. Šime Ivanjko (Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru)

Nakladničko Vijeće:
Akademik Jakša Barbić / Zagreb
prof. dr. sc. Petar Klarić / Zagreb
prof. dr. sc. Mihajlo Dika / Zagreb
prof. dr. sc. Dragan Bolanča / Split
prof. dr. sc. Jozo Čizmić / Split
prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc / Rijeka
prof. dr. sc. Damir Klasiček / Osijek
dr. sc. Srđan Šimac / Zagreb

Prijevod sažetka na engleski:
Sandra Obuljen, dipl. iur.

Žiro-račun:
2360000-1101452394 kod Zagrebačke Banke d.d., Zagreb

IBAN:
HR3523600001101452394

OIB:
94225628059

Časopis izlazi 6 puta godišnje

Pretplata:
700,00 Kn + PDV, za inozemstvo 1.400,00 Kn

Tisak:
Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email