logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Temeljni pravni akti - Statut

Na temelju čl. 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, br.74/14) Skupština Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu donijela je 29. rujna 2015. g.

STATUT
Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu

Članak 1.

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Savez) je savez udruga u koji su se radi ostvarivanja zajedničkih strukovnih ciljeva i interesa dobrovoljno udružile udruge pravnika u gospodarstvu osnovane na teritoriju Republike Hrvatske. Savez je pravna osoba, a upisuje se u registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave.

NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 2.

Naziv Saveza je: Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu. Sjedište Saveza je u Zagrebu, Križanićeva 16/IV. Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

PEČAT
Članak 3.


Savez ima pečat okruglog oblika promjera 34 mm s nazivom Saveza na rubu i sjedištem u sredini kruga.
Savez ima i štambilje četvrtastog oblika s nazivom, sjedištem i drugim oznakama potrebnim u administrativnom poslovanju.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 4.


Savez zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Saveza, pojedinačno, a u slučaju njihove spriječenosti član Predsjedništva kojega odredi predsjednik.
Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima Saveza su osobe iz prethodnog stavka.

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA
Članak 5.


Sukladno ciljevima područje djelovanja Saveza je gospodarstvo i pravo.
Savez je utemeljen s ciljem okupljanja udruga pravnika radi:
- ostvarivanja stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti članova udruga pravnika;
- izučavanja gospodarstvenopravnih propisa i njihove primjene;
- unapređivanja učinkovitosti poslovanja u gospodarstvu sudjelovanjem u usavršavanju pravnog sustava;
- unapređivanja rada pravnih službi i pravnika u gospodarstvu te afirmacija mjesta i uloge pravnika u društvu;
- zaštite strukovnih interesa pravnika u gospodarstvu sukladno kodeksu i pravilima struke;
- pružanja pravne pomoći članovima Saveza i općenito pravnicima koji rade na pravnoj problematici u gospodarstvu.

Članak 6.


Savez svoje ciljeve ostvaruje:
- održavanjem savjetovanja, seminara i drugih stručnih skupova;
- izdavanjem časopisa "PRAVO U GOSPODARSTVU", stručnih publikacija i drugih stručnih priručnika;    
- održavanjem predavanja i instruktaže;
- suradnjom s državnim tijelima u pripremi propisa;
- suradnjom sa strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

JAVNOST RADA SAVEZA

Članak 7.


Radi ostvarivanja javnosti rada Saveza i njegovih tijela predstavnicima sredstava javnog priopćavanja osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine i Predsjedništva Saveza, osim kad su na dnevnom redu pitanja koja su zaštićena poslovnom tajnom.
Savez obavještava javnost o svom radu objavljivanjem izviješća putem časopisa Saveza i/ili sredstava javnog priopćavanja.


ČLANSTVO SAVEZA, TIJELA SAVEZA

Članak 8.


Članovi Saveza su, udruge koje u svom sastavu okupljaju diplomirane pravnike, upravne pravnike i druge osobe koje rade na privrednopravnim odnosno trgovačkopravnim poslovima u trgovačkim društvima i drugim pravnim subjektima ili su profesionalno zainteresirani za takvu vrstu pravne problematike.
Obveze članova su: promicati ciljeve Saveza, pridržavati se ovog statuta i odluka tijela Saveza te sudjelovati u aktivnostima Saveza.
Tijela Saveza su Skupština, Predsjedništvo, Redakcijski odbor časopisa te predsjednik i tajnik Saveza.
Predsjedništvo vodi evidenciju članova Saveza, u sjedištu Saveza, putem računala. Članom Saveza postaje se pristupanjem u članstvo Saveza i plaćanjem članarine čiju visinu utvrđuje Predsjedništvo Saveza.

Članak 9.


Skupštinu Saveza čini po jedan predstavnik svakog člana Saveza s mandatom od 3 godine.

Članak 10.


Skupština odlučuje o svim temeljnim pitanjima koja se odnose na ciljeve i djelatnost Saveza te s tim u vezi obavlja osobito ove poslove i zadatke:
- donosi Statut Saveza, njegove izmjene i dopune te druge opće akte, osim onih koje donosi Predsjedništvo;
- donosi program rada Saveza;
- raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Saveza;
- bira i opoziva članove Predsjedništva, predsjednika i tajnika Saveza.
- odlučuje o statusnim promjenama i prestanku Saveza;
- bira i opoziva likvidatora;
- odlučuje o rješavanju sporova i sukobu interesa unutar Saveza u skladu s načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova Saveza;
- odlučuje o žalbama protiv stegovnih mjera u drugom stupnju;
- odlučuje i o drugim pitanjima određenim ovim Statutom ili drugim općim aktom Saveza i zakonom.

Članak 11.


Sjednicu Skupštine saziva predsjedništvo Saveza po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine.
Sjednica Skupštine mora se sazvati ako to zahtijevaju najmanje dva člana Saveza. U pozivu za Skupštinu predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red i prijedloge odluka Skupštine.

Članak 12.


Radom na sjednici Skupštine rukovodi radno Predsjedništvo koje Skupština bira iz svojih redova.
Skupština pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje većina predstavnika članova Saveza.
Svaki predstavnik člana Saveza ima jedan glas u Skupštini.
Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, osim odluka iz čl. 10. toč. 1, 4, i 5. ovoga Statuta koje se donose većinom glasova prisutnih predstavnika.
Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako Skupština odluči da se o pojedinim pitanjima odluka donese tajnim glasovanjem.

Članak 13.


Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine kojega čine predsjednik i tajnik Saveza i po jedan predstavnik dva člana Saveza.
Prilikom izbora članova Predsjedništva potrebno je voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti članova Saveza.
Članovi Predsjedništva biraju se na 3 godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana u Predsjedništvo.

Članak 14.


Predsjedništvo izvršava odluke Skupštine, vodi poslovanje Saveza te ima ovlast da:
- utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune;
- saziva Skupštinu Saveza, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima
- raspravlja Skupština Saveza;              
- predlaže Skupštini godišnji program rada Saveza;
- izvršava odluke skupštine;
- donosi financijska izvješća i završni račun;
- upravlja   imovinom   Saveza i raspolaže   sredstvima   u   okviru financijskog plana;
- menuje članove Redakcijskog odbora časopisa Pravo u gospodarstvu i glavnog i
- i odgovornog urednika na 3 godine;
- utvrđuje mjesečnu naknadu tajniku Saveza, glavnom i odgovornom uredniku časopisa i    
- članovima Redakcijskog odbora;
- donosi tarifu autorskih honorara;
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, drugim aktima Saveza i odlukama Skupštine.

Članak 15.


Predsjedništvo Saveza sastaje se prema potrebi.
Sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi predsjednik Saveza. Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Članak 16.


Predsjednik Saveza bira se na 3 godine. Predsjednik zastupa i predstavlja Savez.
Ista se osoba može ponovno izabrati za predsjednika Saveza.

Članak 17.


Predsjednik Saveza vodi brigu da rad Saveza i njegovih tijela bude u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima te odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Saveza.
Predsjednik Saveza podnosi Skupštini izvješća o radu Saveza, Predsjedništva i svome radu.
Za svoj rad i provedbu odluka Predsjednik Saveza odgovara Skupštini i Predsjedništvu.

Članak 18


Tajnik Saveza bira se na 3 godine.
Ista osoba može biti ponovno izabrana za tajnika Saveza.

Članak 19.


Tajnik Saveza priprema nacrte općih akata i odluka koje donose Skupština i Predsjedništvo, izvršava financijski plan, organizira obavljanje administrativnih stručnih i drugih poslova i pomaže predsjedniku Saveza u pripremanju sjednica Skupštine i Predsjedništva.
Za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedništvu Saveza.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPLAGANJA IMOVINOM

Članak 20.


Imovina Saveza sastoji se od stvari i imovinskih prava. Izvori sredstava Saveza su:
- pretplate na časopis Pravo u gospodarstvu,
- prihodi od savjetovanja, seminara, izdavačke djelatnosti i drugih djelatnosti, dotacije.
Eventualna dobit koju bi Savez ostvario u obavljanju svoje djelatnosti može se koristiti isključivo za unapređenje djelatnosti Saveza, posebno časopisa Pravo u gospodarstvu.
U slučaju prestanka Saveza odluku o postupku i raspoložbi s imovinom donosi Skupština Saveza.

PRESTANAK SAVEZA, LIKVIDATOR SAVEZA
Članak 21.


Savez prestaje kad Skupština donese odluku o prestanku ili u drugom zakonom predviđenom slučaju.
Likvidator Saveza je svakodobni predsjednik Saveza.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA ČLANOVA

Članak 22.


 Za odlučivanje o sporovima između članova Saveza te o sukobu interesa članova Saveza nadležno je ad hoc arbitražno vijeće koje imenuje Predsjedništvo iz redova članova Saveza.
Protiv odluke arbitražnog vijeća moguće je uložiti žalbu Skupštini. U raspravljanju i odlučivanju povodom žalbe ne sudjeluje onaj član Saveza koji je stranka spora o kojem se odlučuje, odnosno o čijem se sukobu interesa ili stegovnoj odgovornosti odlučuje. Odluka Skupštine je konačna.
Postupak rješavanja spora te postupak rješavanja sukoba interesa može pokrenuti svaki član Saveza, pisanim podneskom upućenim Predsjedniku ili Tajniku Saveza, a mogu ga pokrenuti i Predsjednik ili Tajnik Saveza.

Članak 23.


Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu od 10. prosinca 1997. g.
Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja.

 

PREDSJEDNIK SAVEZA
prof. dr. sc. Petar Miladin

 

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email